ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


Α. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο

1). Ιδρύεται στην Πτολεμαΐδα, σύλλογος διαβητικών, μη κερδοσκοπικός με την επωνυμία: «ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΊΑ» ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ και έδρα την Πτολεμαΐδα.

Άρθρο 2ο

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του συλλόγου μπορεί να οργανώνονται παραρτήματα, υποκαταστήματα, μόνιμα γραφεία εκπροσώπησης επιστημονικές λέσχες, ή άλλου είδους φορείς αυτής της δραστηριότητας σε πόλεις του Νομού Κοζάνης.

Άρθρο 3ο

 1. Ο σύλλογος εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, όπου είναι έδρα της διοίκησης. Με απόφα- ση του Διοικητικού Συμβουλίου όμως είναι δυνατή η σύνοδος και η λήψη αποφά-  σεων και σε κάθε άλλο τόπο.
 2. Οι διευθύνοντες τα υποκαταστήματα, παραρτήματα κ.λ.π. του συλλόγου (Άρθρο 2ο) είναι δυνατόν να προβαίνουν, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμ- βουλίου, σε πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της αρμοδιότητας του με την υπο- χρέωση όμως να ενημερώνουν τη Διοίκηση του Συλλόγου, η οποία εγκρίνει τις πράξεις αυτές εφ όσων βρίσκονται μέσα στα πλαίσια και όρια της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε.

Άρθρο 4ο

Σκοποί του συλλόγου είναι:

 1. Η διεξαγωγή αγώνα για την αντιμετώπιση του διαβήτη, με όλες τις μορφές και περιπτώσεις με τις οποίες είναι δυνατόν να εμφανιστεί αυτός.
 2. Η προαγωγή της έρευνας και της θεραπευτικής και κλινικής μεθοδολογίας και αγωγής για την εξάλειψη ή πλήρη έλεγχο ή μείωση των συνεπειών της ασθένειας.
 3. Η οργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων για την πρόληψη, διάγνωση, καταπολέμηση της ασθένειας και η διαφώτιση των γονέων των διαβητικών παιδιών και νέων.
 4. Η έκδοση διδακτικού και επιμορφωτικού υλικού.
 5. Η διατήρησης επαφής και ανάπτυξης στενής συνεργασίας με άλλους σχετικούς φορείς συλλόγου ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 6. Η διατήρησης επαφής και ανάπτυξης στενής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, νοσηλευτικά ιδρύματα, πνευματικά ιδρύματα κ.λ.π. με σκοπό την βελτίωση της υγείας, της περίθαλψης και γενικά της καλλίτερης διαβίωσης των διαβητικών.
 7. Η συνεργασία με κρατικούς φορείς για θέματα έρευνας, ίδρυσης νέων τμημάτων και κέντρων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής για την καταπολέμηση του διαβήτη, εναρμόνιση κοινής πολιτικής ασφαλιστικών, φορέων για την κάλυψη δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  και παροχή τυχόν επιδομάτων σε πάσχοντες από διαβήτη.
 8. Η ηθική, ψυχολογική και οικονομική στήριξη άπορων οικογενειών, μελών του συλλόγου, που πάσχουν από διαβήτη, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών, κυρίως, δυνατοτήτων του συλλόγου.
 9. Η δραστηριοποίηση γενικά σε κάθε θέμα και πρόβλημα που αφορά τα διαβητικούς Τύπου Ι και ΙΙ με ιδιαίτερη φροντίδα στα παιδιά και τις οικογένειες τους.
 10. Η επιβράβευση ατόμων με σημαντικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους σκοπούς του συλλόγου.

Αρθρο 5ο

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου είναι:

 1. Η οργάνωση ομάδων εργασίας για έρευνες, μελέτες, προτάσεις
 2. Εκδόσεις, δημοσιεύσεις, εκπομπές, εκστρατείες ενημέρωσης, διαλέξεις, σεμινάρια, προβολές.
 3. Οργάνωση βιβλιοθήκης σχετικής με το αντικείμενο του νεανικού διαβήτη.
 4. Συμβάσεις με διάφορους ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση διάφορων παροχών.
 5. Κάθε άλλο νόμιμο μέσο για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου.

 

Β. ΜΕΛΗ

Αρθρο 6ο

Τα μέλη του συλλόγου είναι τακτικά, επιτιμά και πάρεδρα.

 1. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει ύστερα από αίτησή του, όποιος συμφωνεί και αποδέχεται  το καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει τους καταλόγους των τακτικών μελών μέχρι το τέλος κάθε μήνα και η ιδιότητα τους αποκτάται τυπικά την 1η του επόμενου μήνα από κάθε οικογένεια μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη μέχρι και 3 πρόσωπα που ανήκουν σε αυτήν. Σαν οικογένεια λογίζεται η αποτελούμενη από τους γονείς και τα παιδιά αυτών.
 2. Πάρεδρα μέλη μπορούν να γραφούν ενώσεις φυσικών προσώπων ή νομικά πρόσωπα και έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα ψηφοφορίας στις Γενικές Συνελεύσεις και το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ πρόσωπα που πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο σύλλογο, ευεργέτες ή μεγάλοι ευεργέτες. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους πρέπει να είναι ομόφωνη, και να λαμβάνεται απ΄όλα τα μέλη του Δ.Σ που προβλέπει το καταστατικό, τα οποία πρέπει να είναι παρόντα. Διοικητικό Συμβούλιο που απλά βρίσκεται σε απαρτία δεν μπορεί να ανακηρύξει επίτιμα μέλη. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα πάρεδρα μέλη, απαλλάσσονται όμως της υποχρέωσης να πληρώνουν συνδρομή.

Αρθρο 7o

Τα τακτικά μέλη του συλλόγου δικαιούνται και υποχρεούνται.

 1. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις συγκεντρώσεις το συλλόγου, να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να συμβάλλουν στο μέτρον του δυνατού, στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου.
 2. Να εκλέγουν τα διοικητικά όργανα και να εκλέγονται σ΄αυτά.
 3. Να πληρώνουν τις εισφορές και συνδρομές τους.
 4. Να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου.

Αρθρο 8ο

Τα δικαιώματα των τακτικών μελών αναστέλλονται όταν αυτά δεν έχουν τακτοποιήσει τις   οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Αρθρο 9ο

Μέλος του συλλόγου διαγράφεται:

 1. Με έγγραφη αίτησή του στο Δ.Σ.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ όταν.:
  1. Δεν εκπληρώνει κανονικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
  2. Παραβαίνει τους όρους του καταστατικού και τις σχετικής νομοθεσίας «περί Σωματείων «. Η απόφαση του Δ.Σ. επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από προσφυγή του μέλους. Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του συλλόγου.

 

Γ. ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 10o

Πόροι του συλλόγου είναι:

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής.
 2. Οι συνδρομές των μελών.
 3. Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές.
 4. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, εκδόσεις, διαφημίσεις.
 5. Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο η άλλα νομικά πρόσωπα όπως επίσης και επιχορηγήσεις από ελληνικά ιδρύματά του εξωτερικού.
 6. Δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές και γενικά παροχές από οιανδήποτε λόγο.
 7. Κάθε άλλο έσοδο που θα πραγματοποιείται με νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 11ο

Για τα τακτικά μέλη το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των 10 €. και η ετήσια συνδρομή στο ποσό των 5 €.
Για τα πάρεδρα μέλη δεν υπάρχει δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των 145 €.
Το Δ.Σ αποφασίζει την αυξομείωση των παραπάνω ποσών και η πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ επικυρώνει την απόφαση . Η αυξομείωση αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 12ο

Την περιουσία του συλλόγου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για τον καλλίτερο τρόπο αξιοποίησης, συντήρησης και διάθεσης αυτής σύμφωνα με τα αναγραφόμενα  στον ετήσιο προϋπολογισμό του συλλόγου.
Προκειμένου περί ακινήτων το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την αγορά ακινήτου εφ΄όσον αύτη εξυπηρετεί την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, και η πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ επικυρώνει την απόφαση αυτή.
Προκειμένου όμως για πώληση ή εκποίηση ακινήτου η απόφαση του Δ.Σ απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 13o

 1. Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει τριετή θητεία και εκλέγεται με αναλογικό σύστημα, από τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από μυστική ψηφοφορία.
  Το Δ.Σ ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διεύθυνσης και διαχείρισης του συλλόγου και η ευθύνη των μελών του είναι συλλογική.
 2. Τα μέλη του Δ.Σ δεν μπορούν να παρέχουν αμειβόμενοι εργασία στο σύλλογο εκτός από αυτές που αντιστοιχούν στις καθαρές δαπάνες ταξιδιού και διαμονής σε άλλες πόλεις και πραγματοποιούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ για την εκπλήρωση  των σκοπών του συλλόγου . Οι δαπάνες αυτές συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα παραστατικά.

Άρθρο 14o

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή Δ.Σ υποβάλλονται μέχρι την 7η ημέρα πριν από τη Γ.Σ κατά ψηφοδέλτια χωρίς να αποκλείονται οι μεμονωμένες υποψηφιότητες.
Υποψηφιότητα δεν μπορούν να υποβάλλουν.

 1. Τα πάρεδρα ή επίτιμα μέλη.
 2. Περισσότερα από 1 πρόσωπα από κάθε οικογένεια όπως αυτή ορίζεται  στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 15o

Στο Δ.Σ του συλλόγου δεν μπορεί να μετέχουν στη σύνθεση του περισσότερα από 2 άτομα που δεν προέρχονται από οικογένειες των οποίων μέλη πάσχουν από σακχαρώδη διαβητη, και δεν καταλαμβάνουν θέσεις προεδρείου και γραμματέως.

Άρθρο 16o

Το Δ.Σ μέσα σε 5 ημέρες από την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του ψηφοδελτίου, που έχει πλειοψηφήσει, συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, Προέδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν.Γραμματέα και Ταμία.
Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει από την πρώτη συνεδρίαση, για συγκρότηση σε σώμα, παρ΄όλο που έλαβε γνώση, εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμα του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του.

Άρθρο 17o

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 1. Εκπροσωπεί τον σύλλογο δικαστικά και εξώδικα.
 2. Συμβάλλεται με τρίτους για λογ/σμο του συλλόγου.
 3. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του συλλόγου μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 4. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ
 5. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών του συλλόγου.
 6. Υπογράφει κάθε έγγραφο του συλλόγου και επάγει ή δίνει τυχόν όρκους που επιβάλλονται στον σύλλογο.
 7. Εκπροσωπεί τον σύλλογο σε όλες τις σχέσεις αυτού και ενώπιον οποιασδήποτε αρχής .
 8. Διαχειρίζεται και γενικά κινεί τους λογ/σμους  του συλλόγου, Τραπεζικούς και μη, εισπράττοντας κάθε ποσό οφειλόμενο εις αυτό και καταβάλλοντας κάθε ποσό οφειλόμενο από αυτό.
 9. Αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες σε επείγουσες περιπτώσεις που αποσκοπούν στην προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου.

Άρθρο 18o

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης ασκεί τις αρμοδιότητες εκείνες του Προέδρου τις οποίες αυτός ήθελε μεταβιβάσει σε αυτόν μετά από έγκριση και του Δ.Σ.

Άρθρο 19o

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

 1. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 2. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο  την αλληλογραφία .
 3. Κρατάει το αρχείο, τα μητρώα μελών και την σφραγίδα του συλλόγου.
 4. Εποπτεύει των γραφείων του συλλόγου.
 5. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ.

Άρθρο 20o

Ο Ταμίας του Δ.Σ.

 1. Τηρεί τα βιβλία οικονομικής διαχείρισης του συλλόγου.
 2. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του συλλόγου καθώς επίσης και τον ισολογισμό.
 3. Καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογ/σμό και τηρεί σε μετρητά όσο ποσό ορίσει το Δ.Σ σαν αναγκαίο για τις τρέχουσες ανάγκες του συλλόγου.
 4. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.
 5. Παρακολουθεί γενικά τα της περιουσίας του συλλόγου.
 6. Συμπαρίσταται γενικά στον Πρόεδρο κατά την άσκηση των οικονομικής φύσεως, καθηκόντων του, με δυνατότητα να ασκεί και αυτές με απόφαση του Δ.Σ και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.

Άρθρο 21o

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, ορισμένη ημέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε με πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του. Έχει απαρτία αν είναι 4 μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός της περίπτωσης ανακήρυξης επίτιμων μελών (άρθρο 6 παραγρ. 3) όπου απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε  ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ μπορούν να πορευθούν όποια τακτικά ή επίτιμα μέλη επιθυμούν και μπορούν να λάβουν τον λόγο για να αναπτύξουν θέματα που έχουν εισηγηθεί έγγραφα στο Δ.Σ.
Με απόφαση του Δ.Σ συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε μυστική για να συζητηθούν προσωπικά θέματα.

Άρθρο 22o

Για την καλλιτερη λειτουργία του συλλόγου το Δ.Σ μπορεί να χωρισει τις δραστηριότητες σε αντίστοιχα γραφεία ή τμήματα επικεφαλής των οποίων ορίζει ένα από τα μέλη του. Επίσης μπορεί να αναθέσει καθήκοντα σχετικά με την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, σε τακτικά μέλη του, με την εποπτεία ενός τουλάχιστον μέλους του Δ.Σ

Άρθρο 23o

 1. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις  του Δ.Σ εκπίπτει του αξιώματος του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του κ.ο.κ.
 2. Όταν ένα μέλος του Δ.Σ απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τότε το Δ.Σ με απόφαση του αναθέτει προσωρινά τα καθήκοντα αυτά σε άλλο μέλος του
 3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ παραιτηθεί , εκπέσει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του κ.ο.κ.
 4. Αν παραιτηθούν, εκπέσουν η κωλύονται τόσα μέλη του Δ.Σ ώστε να μην είναι δυνατή η συμπλήρωση του από αναπληρωματικά τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε προσωρινό Δ.Σ και συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ με μοναδικό Θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Άρθρο 24o

 1. Το Δ.Σ συνεδριάζει στην έδρα του συλλόγου και στα γραφεία αυτού. Μπορεί όμως με απόφαση του, να συνεδριάσει και σε άλλη πόλη και να λάβει αποφάσεις.
 2. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ μπορεί να επιτραπεί η παρουσία υπαλλήλου του συλλόγου η οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την τήρηση πρόχειρων πρακτικών τα οποία εν συνέχεια καταγράφονται στο επίσημο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα.
 3. Στα πρακτικά του Δ.Σ αναφέρονται υποχρεωτικά, για κάθε θέμα χωριστά, όλες οι τυχόν απόψεις των μελών του Δ.Σ ακόμη και αυτές που δεν ψηφίσθηκαν. Αναφέρονται επίσης οναμαστικά για κάθε θέμα χωριστά, ποιοι το εψήφισαν και ποιοι όχι με την αιτιολογία της άρνησης τους.
 4. Τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του Δ.Σ . Μέλος του Δ.Σ που αρνείται την υπογραφή των πρακτικών παρά το ότι καλύπτονται οι προϋπόθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 24, εκπίπτει αυτόματα του αξιώματος του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του κ.ο.κ.
 5. Με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης .

Άρθρο 25ο

Το Δ.Σ έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με τον οποίο να καθαρίζονται όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Δ.Σ που δεν προβλέπονται από το καταστατικό. Ο εσωτερικός κανονισμός, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναιρεί άρθρα του καταστατικού.

Άρθρο 26ο

 1. Το Δ.Σ συνεδριάζει και επιμελείται αιτήσεων για πειθαρχική δίωξη μελών του συλλόγου όσον αφορά στην εφαρμογή του καταστατικού και, αν υπάρχει, του εσωτερικού κανονισμού, το αργότερο σε 30 ημέρες από την επίδοσή τους στον Πρόεδρο του συλλόγου και εκδίδει την απόφυσή του το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες.
 2. Το Δ.Σ του συλλόγου για την όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη κρίση των υποθέσεων αυτών, στην αρχή κάθε έτους συγκροτεί το πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 5 άτομα και στο οποίο μπορεί να συμμετέχουν και απλά μέλη ή επίτιμα μέλη του συλλόγου. Στο πειθαρχικό συμβούλιο μετέχει υποχρεωτικά και 1 μέλος του Δ.Σ.
 3. Την αίτηση για πειθαρχική δίωξη μελών πρέπει να υποστηρίζουν τουλάχιστον 5 μέλη. Το παραπεμπόμενο στην πειθαρχική διαδικασία μέλος υποβάλλει σε 5 μέρες, από την απολογία σ’ αυτό η οποία κρίνεται στην σχετική συνεδρίαση που είναι υποχρεωτικά μυστική. Στην συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να παραστεί και ο παραπεμπόμενος για να αναπτύξει και προφορικά τις απόψεις του.
 4. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία για τις τυχόν επιβαλλόμενες ποινές και υποβάλλουν αιτιολογημένη έκθεση στο Δ.Σ το οποίο τελικά εγκρίνει ή όχι τις επιβαλλόμενες ποινές.
 5. Κατά των αποφάσεων αυτών το παραπεμπόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ η οποία θα αποφασίσει τελεσίδικα και κατά της οποίας κανένα ένδικο μέσο δεν είναι αποδεκτό.
 6. Σε περίπτωση  μη συγκρότησης του πειθαρχικού Συμβουλίου ή αδυναμίας λειτουργίας του για οποιονδήποτε λόγο, τις παραπάνω διαδικασίες αναλαμβάνει το ίδιο το Δ.Σ.

Άρθρο 27ο

Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές είναι:

 1. Έγγραφη επίπληξη που καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.
 2. Προσωρινή αποβολή που καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.
 3. Οριστική διαγραφή που καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ και για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον από τα 2/3 των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 28ο

Επιβολή ποινής σε μέλος του Δ.Σ σημαίνει ταυτόχρονα και αυτοδίκαια έκπτωση από το αξίωμα του.

 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο

Ο Οικονομικός έλεγχος γίνεται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) που έχει τριετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο προς το Δ.Σ τρόπο από την ίδια τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 30ο

 1. Η Ε.Ε αμέσως μετά την εκλογή της και εντός 10 ημερών με μέριμνα του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του ψηφοδελτίου που έχει πλειοψηφήσει, συνεδριάζει και εκλέγει το Πρόεδρο της Ε.Ε.
 2. Η Ε.Ε τηρεί πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε και υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη.
  Ισχύουν εδώ ότι και για τα μέλη του Δ.Σ όσον αφορά τα πρακτικά (άρθρο 24 πάραγρ. 3 και 4).

Άρθρο 31ο

 1. Η Ε.Ε ελέγχει τα οικονομικά βιβλία, την διαχείριση των πόρων του συλλόγου και τον ισολογισμό. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσει την Έκθεση Οικονομικού Έλεγχου την οποία και υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ.
 2. Ο έλεγχος αυτός γίνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο μετά από πρόσκληση του Δ.Σ προς την Ε.Ε και αφού λήξει το οικονομικό έτος . Τα οικονομικά έτη αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και λήγουν πάντα στις 31 Δεκεμβρίου.
 3. Η Ε.Ε μπορεί να διενεργήσει οικονομικό έλεγχο και οποτεδήποτε θελήσει ειδοποιώντας το Ταμία του συλλόγου τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα ζητώντας ταυτόχρονα από αυτόν να της ετοιμάσει οποιαδήποτε στοιχεία νομίζει αυτή ότι απαιτούνται.
 4. Μετά από κάθε οικονομικό έλεγχο έκτακτο η Ε.Ε υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση προς το Δ.Σ και να το ενημερώσει.
 5. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικής ανωμαλίας η Ε.Ε έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει ακόμη και έκτακτη Γ.Σ στην οποία υποβάλλει το πόρισμά της.

 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 32ο

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου (Γ.Σ) συγκροτείται από τα μέλη τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αποτελεί το ανώτατο όργανο του συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί στην εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Η Γ.Σ συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά τον μήνα Ιανουάριο και έκτακτα με απόφαση του Δ.Σ ή με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών, η οποία θα αναφέρει και τους λόγους για τους οποίους ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ.
 3. Η τακτική Γ.Σ συνέρχεται στην έδρα του συλλόγου ύστερα από αναγγελία, που δημοσιεύεται σε 2 τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και τοιχοκολλείται στα γραφεία του συλλόγου.
  Στην αναγγελία αναφέρονται η ημερομηνία η ώρα, ο τόπος και αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης Δημοσίευση πρέπει να γίνει και σε 1 ημερήσια εφημερίδα της έδρας κάθε παραρτήματος ή υποκαταστήματος καθώς επίσης και σε  1 ημερήσια εφημερίδα κάθε πόλης στην οποία κατοικούν μόνιμα τακτικά μέλη του συλλόγου. Η αναγγελία της Γ.Σ πρέπει να γίνεται 15 τουλάχιστον μέρες πριν από την πραγματοποίηση της.
 4. Οι έκτατες Γ.Σ αναγγέλλονται 8 ημέρες τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση τους, ισχύουν δε για την αναγγελία, όλα τα προαναφερόμενα της παραγράφου 3.
 5. Η τακτική Γ.Σ συζητά και αποφασίζει και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης εφ΄όσον τη συζήτηση αποδέχθηκαν οι 1/2 +1 των παρόντων τακτικων μελών ενώ η έκτακτη Γ.Σ αποκλειστικά σε θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 33ο

Η Γ.Σ είναι η μόνη αρμόδια για αποφασίζει:

 1. Για τη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
 2. Για το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό.
 3. Για την έκθεση πεπραγμένων και τον διαχειριστικό απολογισμό.
 4. Για την έκθεση της Ε.Ε.
 5. Για να εκλέγει ή και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε.
 6. Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο παραπέμπεται από το Δ.Σ ή από μέλη του συλλόγου. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 3/4  τουλαζιστον των παρόντων τακτικών μελών ενώ για τα υπόλοιπα θέματα απαιτειται πλειοψηφία του 1/2+1  των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Άρθρο 34ο

 1. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται οι  1/2+1 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
 2. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη ανακοίνωση, την αντίστοιχη μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα  οπότε ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.

Άρθρο 35ο

 1. Στην Γ.Σ προεδρεύει προσωρινά ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος ελέγχει την απαρτία ή μη της Γ.Σ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας καλεί την Γ.Σ  να εκλέξει τον Πρόεδρο αυτής. Πρόεδρος της Γ.Σ εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τους άλλους υποψήφιους.
 2. Ο πρόεδρος που εκλέγεται καλεί την Γ.Σ να εκλέξει κατά τον ίδιο τρόπο τον Γραμματέα της συνέλευσης ο οποίος τηρεί τα πρακτικά λεπτομερώς τα οποία εν συνέχεια καταχωρούνται με ευθύνη του και ευθύνη του Προέδρου της Γ.Σ στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ και υπογράφονται από αυτούς.
 3. Ο πρόεδρος της Γ.Σ καθορίζει τις λεπτομέρειες της συνεδρίασης και των ψηφοφοριών που γίνονται αποδεκτές από την Συνέλευση.

Άρθρο 36ο

 1. Η ψηφοφορίες στη Γ.Σ για όλα τα θέματα είναι φανερή και γίνεται με ανάταση της χειρός από τα παρόντα τακτικά μέλη.
 2. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται για τις εκλογές οργάνων, για προσωπικά ζητήματα και ζητήματα εμπιστοσύνης.
 3. Τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας και οποιαδήποτε αμφισβητήσεις απαρτίας κ.λ.π. υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ίδιας Γ.Σ και μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.

 Άρθρο 37ο

 1. Η συζήτηση στη Γ.Σ αρχίζει με διάβασμα από τον Πρόεδρο της Γ.Σ των Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολουθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ο απολογισμός πεπραγμένων του παρελθόντος έτους και από τον Πρόεδρο της Ε.Ε η έκθεση οικονομικού ελέγχου. Εν συνέχεια από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις στα μέλη της Γ.Σ, οι γνώμες και προτάσεις των οποίων καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ.. Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος.
 2. Αφού τελειώσει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ακολουθεί ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ για την προσεχή τριετία.
 3. Εάν κατ΄απόλυτον πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών του συλλόγου, καταψηφισθεί η έκθεση του Δ.Σ επί της οικονομικής διαχειρίσεις του συλλόγου το Δ.Σ υποχρεούται όπως υποβάλλει αμέσως την παραίτηση του προς την Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει αμέσως νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 38ο

 1. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γ.Σ μέχρι 2 από τα απόντα μέλη κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης αυτών η οποία κατατίθεται στον Πρόεδρο της Γ.Σ . Οι αντιπροσωπευόμενοι φέρονται ως παρόντες και αντιπροσωπεύονται από τον έχοντα την εξουσιοδότηση.
 2. Η εξουσιοδότηση γίνεται σε κοινό χαρτί και, εκτός από τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτούμενου που πρέπει να αναγράφονται  αναλυτικά, πρέπει υποχρεωτικά να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομική αρχή. Εκτός αν πρόκειται για εξουσιοδότηση που απευθύνεται σε άτομα της ίδιας Οικογένειας οπότε δεν απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
 3. Οι εξουσιοδοτήσεις που εμφανίζονται στη Γ.Σ παραμένουν στο αρχείο του συλλόγου και μνημονεύονται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ
 4. Εάν κατά τη διάρκεια της Γ.Σ προσέλθει αντιπροσωπευόμενο μέλος μπορεί να μετάσχει αυτοπροσώπως στη συνέλευση για την υπόλοιπη φάση, ενώ παραμένουν ισχυρές οι πράξεις του αντιπροσώπου του μέχρι της στιγμής της προσέλευσης του ιδίου.

 

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39ο

 1. Μέχρι την ετήσια τακτική Γ.Σ το απερχόμενο Δ.Σ μπορεί να ενεργεί πληρωμές μέχρι το 1/12 των δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους.
 2. Το νέο Δ.Σ αναλαμβάνει καθήκοντα μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή του. Στο διάστημα αυτό καμία πράξη δεν διενεργείται από το απερχόμενο Δ.Σ.
 3. Για την εκπλήρωση  των υπηρεσιακών αναγκών του συλλόγου το Δ.Σ μπορεί να προσλαμβάνει υπαλλήλους ή συνεργάτες την αμοιβή των οποίων καθορίζει το ίδιο.
 4. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό το Δ.Σ αποφασίζει το ίδιο αναλαμβάνοντας ακέραια την ευθύνη.

Άρθρο 40ο

 1. Ο σύλλογος για την επιτυχία των σκοπών αυτού μπορεί να συνεργάζεται με άλλα παρεμφερή σωματεία Ελληνικά ή μη για την καταπολέμηση του νεανικού διαβήτη. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να υποδείξει ή διορίσει μέλη του Δ.Σ ή μέλη του συλλόγου ή και μη μέλη αυτού, για να έλθει σε επαφή και συνεργασία με Ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για την διεξαγωγή του αγώνα κατά του νεανικού διαβήτη. Η απασχόληση αυτή του προσώπου είναι τιμητική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παραγρ. 2.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τα οποία όμως στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 5, μπορεί ο σύλλογος να αποτελέσει μέλος άλλων σωματείων διεθνών ή μη όπως επίσης και να συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με αλλά σωματεία ιδρύματα ή οργανισμούς με όρους τους οποίους ήθελε κρίνει το Δ.Σ και οι οποίοι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μειώνουν την αυτοτέλεια και αυτοβουλία του παρόντος συλλόγου.

Άρθρο 41ο

 1. Ο σύλλογος διαλύεται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου στις εξής περιπτώσεις:
  1. Εάν, για οποιανδήποτε λόγο επιτευχθούν οι σκοποί του συλλόγου ή αποβαίνει ανέφικτος ή παραπέρα εκπλήρωση των σκοπών αυτού.
  2. Εάν τα 2/3 των τακτικών μελών αποφασίσουν γι αυτό με ομόφωνη απόφαση που παίρνεται σε τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.
  3. Εάν ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος από 20.
 2. Σε περίπτωση διάλυσης το σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση. Το Δ.Σ διορίζει 3 μέλη από την διοίκηση σαν εκκαθαριστές , η Γ.Σ των μελών εκλέγει εκκαθαριστική επιτροπή αποτελούμενη από 3 άτομα η οποία ενεργεί την εκκαθάριση.
 3. Η παρουσία του συλλόγου σε περίπτωση διάλυσης διατίθεται στο Νοσοκομείο Κοζανης και Πτολεμαιδος και ειδικότερα στο τμήμα ή κλινική που ασχολείται με τον νεανικό διαβητη.

Άρθρο 42ο

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και φέρει περιφερειακά την επωνυμία «ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» και στο κέντρο το έτος ίδρυσης 2000’

Άρθρο 43ο

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 43 άρθρα, διαβάστηκε και συζητήθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του, εγκρίθηκε απ' όλα τα ιδρυτικά μέλη στην ιδρυτική συνέλευση που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2003 στην Πτολεμαΐδα, υπογράφτηκε απ' όλα τα μέλη, και θα ισχύσει από την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης και την καταχώρηση του στο βιβλίο των σωματείων.

Πτολεμαΐδα 2 Φεβρουαρίου 2009 
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Α. Πετκίδης Ο. Βασσάκη
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ο Σύλλογος Καταστατικό Συλλόγου